Více o nás

Fir­ma FOTON, s.r.o. byla zalo­že­na v roce 2000 s cílem půso­bit v oblas­ti vědec­kých zaří­ze­ní nový­mi high-tech pro­duk­ty a pro­fe­si­o­nál­ní­mi služ­ba­mi. Zamě­řu­je­me se na elek­tro­ni­ku, opto­elek­tro­ni­ku, mik­ro­po­lo­ho­va­cí­kon­t­ro­lé­ry, radi­ač­ní detek­ci; naše akti­vi­ty ovšem vše­stran­ně pokrý­va­jí pole foto­ni­ky, dia­gnos­ti­ky plazma­tu a pří­stro­jo­vé­ho inže­nýr­ství. Posky­tu­je­me odbor­né pod­po­ru výzkum­ným insti­tu­cím, uni­ver­zi­tám a prů­mys­lo­vým R&D cen­t­rům, čímž pomá­há­me našim zákaz­ní­kům sou­stře­dit se na jejich spe­ci­a­li­zo­va­ný výzkum — dělí­me se s nimi o tech­no­lo­gic­ké a pří­stro­jo­vé zále­ži­tos­ti.

 

Naše akti­vi­ty zahr­nu­jí:

  • Přes­né vyso­ko­na­pě­ťo­vé zdro­je
  • Pokro­či­lé mik­ro­po­lo­ho­va­cí kon­t­ro­lé­ry
  • Spe­ci­ál­ní napě­ťo­vé a prou­do­vé zdro­je a gene­rá­to­ry
  • Vaku­o­vé kon­t­ro­lé­ry
  • Dia­gnos­ti­ku plazma­tu
  • Auto­ma­ti­zač­ní cen­t­ra pro kon­t­ro­lu slo­ži­tých expe­ri­men­tů
  • Prů­mys­lo­vou auto­ma­ti­za­ci

 

Našim zákazníkům jsme schopni dodat komplexní řešení, od systémového návrhu po zhotovení finálního produktu “na klíč”. Jsme připraveni zajistit kusové, malosériové i velkosériové zakázky.

 

Naše výrob­ky jsou vyu­ží­va­ny v mno­ha zemích ve svě­tě, zúčast­ni­li jsme se řady pres­tiž­ních pro­jek­tů, (viz Naše refe­ren­ce), např. návr­hu a výro­by měří­cích pří­stro­jů a ovlá­da­cích sys­té­mů pro vel­ké evrop­ské zaří­ze­ní PALS (Pra­gue Aste­rix Laser Sys­tem); vývo­je a výro­by řady dia­gnos­tic­kých zaří­ze­ní pro expe­ri­men­ty s vyso­ko­tep­lot­ním plazma­tem a měk­kým rent­ge­no­vým záře­ním; elek­tric­ké pří­stro­je pro zaří­ze­ní mag­ne­tic­ké fúze v CIEMAT (Mad­rid) a CASTOR (Pra­ha); HW a SW návr­hu elek­tric­ké­ho vyba­ve­ní spe­ci­ál­ních jed­no­úče­lo­vých stro­jů (např. Ško­da Auto a.s.) Naši­mi zákaz­ní­ky jsou aka­de­mic­ké a uni­ver­zit­ní insti­tu­ce stej­ně tak, jako sou­kro­mé high-tech spo­leč­nos­ti.

 

Jed­nou z našich nej­vět­ších před­nos­tí je schop­nost rych­le rea­go­vat na spe­ci­fic­ké poža­dav­ky našich zákaz­ní­ků. Naše kom­plex­ní zna­los­ti pro­jek­tů a vědec­ké­ho a výzkum­né­ho poza­dí našich výrob­ků zna­me­ná, že jsme schop­ni efek­tiv­ně pra­co­vat s poža­dav­ky našich zákaz­ní­ků.

 

Tyto webo­vé strán­ky posky­tu­jí někte­ré podrob­něj­ší infor­ma­ce o našich výrob­cích a pou­ka­zu­jí na naši odbor­nost a potenciál.Neváhejte a kon­tak­tuj­te nás!

 

 

Dr. Jaro­slav Mora­vec
jed­na­tel spo­leč­nos­ti

 

Ques­ti­ons, mar­ke­ting com­mu­ni­cati­on and press rele­a­se
(+420) 491 618 020 | info@fotons.cz