Reference a projekty

Fyzi­kál­ní ústav, Aka­de­mie věd, Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka

Ústav fyzi­ky plazma­tu, Aka­de­mie věd, Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka

Fakul­ta jader­ná a fyzi­kál­ně inže­nýr­ská, ČVUT, Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka

Mate­ma­tic­ko-fyzi­kál­ní fakul­ta, Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka

Ústav jader­né­ho výzku­mu, Řež, Čes­ká repub­li­ka

Ško­da Auto a.s., Mla­dá Boleslav, Čes­ká repub­li­ka

Extre­me Light Infractructu­re (ELI), mezi­ná­rod­ní pro­jekt, Čes­ká repub­li­ka

Cen­t­ro Inter­di­par­ti­men­ta­le di stu­di e atti­vi­ta spa­zi­a­li “G.Colombo”, Uni­ver­si­ta deg­li stu­di di Pado­va, Pado­va, Itá­lie

Uni­ver­si­te Henri Poin­ca­re, Nan­cy, Fran­cie

Aso­ci­a­ci­on Euro­a­tom CIEMAT, Cen­t­ro de Inves­ti­ga­ci­o­nes Ener­ge­ti­cas, Medi­o­am­bi­en­ta­les y Tec­no­lo­gi­cas, Mad­rid, Špa­něl­sko

Insti­tu­to Super­i­or Téc­ni­co, Lisbon, Por­tu­gal­sko

Kiev Insti­tu­te for Nuclear Research, Kiev, Ukra­ji­na

Joint Insti­tue for Nuclear Research, Dub­na, Rus­ko

mis­cella­ne­ous com­mer­cial con­tracts – USA, Vel­ká Bri­tá­nie, Slo­ven­sko