Optoelektronika

Elek­tro­ni­ka i kom­plet­ní sys­témy pro foto­de­tek­ci a foto­ge­ne­rá­to­ry, spek­t­rál­ní roz­sah od IR do měk­ké­ho rtg. záře­ní. Od kon­ti­nu­ál­ních do nano­sekun­do­vých apli­ka­cí.