FOTON, s.r.o.

Vyvíjíme
a vyrábíme

speciální a vědeckou
přístrojovou techniku

VÍCE O NÁS

FOTON, s.r.o.

Jsme spe­ci­a­li­zo­va­ná fir­ma zabý­va­jí­cí se vývo­jem a výro­bou spe­ci­ál­ní a vědec­ké pří­stro­jo­vé tech­ni­ky.

Půso­bí­me v oblas­tech vyso­ko­na­pě­ťo­vých zdro­jů, spe­ci­ál­ních elek­tro­nic­kých sys­té­mů, opto­elek­tro­ni­ky, auto­ma­ti­za­ce mik­ro­po­lo­ho­vá­ní, dia­gnos­ti­ky plazma­tu, tech­no­lo­gie kon­t­ro­ly vaku­o­vých sys­té­mů a elek­tro­ni­ky pro jed­no­úče­lo­vé stro­je. Zamě­řu­je­me se na zakáz­ko­vou výro­bu vědec­kých pří­stro­jů.

Naše zaří­ze­ní jsou sou­část­mi mno­ha pres­tiž­ních vědec­kých a tech­nic­kých pro­jek­tů, např. tech­no­lo­gie kon­t­ro­ly vaku­o­vé­ho sys­té­mu pro lase­ro­vé labo­ra­to­ře (PALS, Pra­ha, IST, Lisa­bon) a čás­ti­co­vé akce­le­rá­to­ry (nuklot­ron, JINR, Dub­na), vyso­ko­na­pě­ťo­vé zdro­je pro tech­no­lo­gie nuk­le­ár­ní fyzi­ky (NRI Řež, NRI, Kijev), stej­ně tak, jako pří­stro­je dia­gnos­ti­ky vyso­ko­tep­lot­ní­ho plazma­tu (toka­ma­ky, ste­la­rá­to­ry).


Naše projekty v číslech

%

DISKRÉTNOST

LET ZKUŠENOSTÍ

PŘEDANÝCH PROJEKTŮ

Naši partneři

Ques­ti­ons, mar­ke­ting com­mu­ni­cati­on and press rele­a­se
(+420) 491 618 020 | info@fotons.cz